O projektu

S podporo ZMIZR pripravlja projektna skupina na Inštitutu za večjezičnost in interkulturno izobrazbo Pedagoške visoke šole na Koroškem interaktivne učne igre in vaje, s katerimi se poveča izbor didaktičnega orodja za dvojezične učitelj/ic/e in učenke/učence. Gradivo, ki ga je projektna skupina izdelala na spletni strani www.sloviklik.at, služi posodobitvi dvojezičnega pouka in pouka slovenščine na področju digitalizacije in je tako prispevek k povišanju kakovosti poučevanja na dvojezičnih šolah na Koroškem.

 • gradivo za vaje in pouk v predmetu Slovenščina
 • gradivo za vaje in pouk za slovenščino kot delovni jezik
 • dostop do dodatnega gradiva v digitalni obliki (in možnost iztisa pdf dokumentov)
 • sodelovanje učiteljic in učiteljev slovenščine na sekundarni stopnji I (slovenščina kot učni jezik, alternativni obvezni predmet, prosti predmet)
 • prenos kompetenčnih opisnikov na 4. in 8. šolski stopnji v pouk
 • dokumentacija učnega napredka z registracijo uporabnic in uporabnikov
 • ponudba učenja jezika na različnih kompetenčnih nivojih
 • spletna stran po najnovejšem standardu IT

Über das Projekt

Mit Unterstützung des BMBWF werden am Institut für Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung der Pädagogischen Hochschule Kärnten interaktive Lernspiele zur Erweiterung des didaktischen Instrumentariums für zweisprachige Lehrer/innen und Schüler/innen aufbereitet. Das von der Projektgruppe erarbeitete Angebot auf der Website dient der Belebung des zweisprachigen Unterrichts im Bereich der Digitalisierung und ist somit ein Beitrag zur Steigerung der Unterrichtsqualität an zweisprachigen Schulen in Kärnten.

 • Übungs-/Unterrichtsmaterial für den Gegenstand Slowenisch
 • Übungs-/Unterrichtsmaterial für Slowenisch als Arbeitssprache
 • Angebot an Materialien in digitaler Form (und Ausdruck von pdf-Dokumenten)
 • Zusammenarbeit von Slowenisch-LehrerInnen auf der Sekundarstufe I (Slowenisch als Unterrichtssprache, alternativer Pflichtgegenstand, Freigegenstand)
 • Umsetzung der Kompetenzbeschreibungen auf der 4. und 8. Schulstufe
 • Dokumentieren des Lernfortschritts durch User-Registrierung
 • Sprachlernangebote auf verschiedenen Kompetenzniveaus
 • Website auf dem neuesten IT-Standard

Koordinacija in redakcija: Dr. Michael Vrbinc

Člani/ce skupine: Urška Gračner, Tereza Hartmann, Danilo Katz, Daniel Košutnik, Simona Krajger, Stefan Lesjak, Augustin Malle, Maja Millonig-Kupper, Matej Trampusch-Novak, Janko Sima, Stanko Wakounig, Andrea Zikulnig